Українською | English
usaid banner

Новини та конференції

 

Цей розділ присвячено інформаційним повідомленням про актуальні проблеми кардіології, серцево-судинної хірургії, а також з'їзди, конгреси та конференції.

 

 

 

Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ХІРУРГІЇ»

(Київ, 9—10 листопада 2017 року)

    Організатори
    Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
    Кафедра хірургії № 1 НМУ імені О.О. Богомольця
    Кафедра хірургії № 4 НМУ імені О.О. Богомольця
    Асоціація хірургів м. Києва та Київської області
    Асоціація кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва
    Клуб пластичних хірургів


ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ
1.        Загальна хірургія: симультанні операції: за та проти; гострий панкреатит: сучасні підходи до лікування та профілактики; малоінвазивні технології в абдомінальній хірургії.
2.        Судинна хірургія: сучасні підходи до діагностики, лікування і профілактики тромбозів та емболій у стаціонарах хірургічного профілю, гібридні операції; сучасний стан суперечливих питань флебології; актуальні питання діагностики і лікування гострої та хронічної критичної ішемії нижніх кінцівок; застосування клітинної терапії при гострих та хронічних станах у судинній хірургії.
3.         Пластична та реконструктивна хірургія: косметична абдомінопластика, застосування сучасних безнатяжних методик з використанням аломатеріалів та гібридних методик; хірургія молочних залоз: застосування сучасних методик в ендопротезуванні залоз; хірургія обличчя; пластичні та реконструктивні операції при корекції статі, проблеми реабілітації.
Для вис­ту­пів та до пуб­лі­ка­ції прий­ма­ють­ся ма­те­рі­а­ли з ак­ту­аль­них пи­тань усіх розділів судинної, загальної та пластичної хірургії. Стат­ті бу­дуть опуб­лі­ко­вані в до­дат­ку до фа­хо­во­го жур­на­лу «Хі­рур­гія Ук­ра­ї­ни», який від­по­ві­дає ви­мо­гам Мі­ніс­тер­ства ос­ві­ти і на­у­ки Ук­ра­ї­ни. У рам­ках кон­фе­рен­ції пе­ред­ба­че­на вис­тав­ка компаній, про­дук­ція яких стосується те­ми кон­фе­рен­ції.

Вимоги до оформлення матеріалів
Те­зи об­ся­гом до 5 сторінок та ори­гі­нальні стат­ті об­ся­гом до 10 сторінок прий­ма­ють­ся ук­ра­їн­ською, ро­сій­ською та ан­глій­ською мо­ва­ми. Ав­тор­ський ори­гінал по­да­ють у двох фор­мах — роз­дру­ко­ва­ний на па­пе­рі та в електронному вигляді. Елек­тронна та дру­ко­ва­на вер­сії ма­ють бу­ти іден­тич­ними. Текст на­би­ра­ють у ре­дак­то­рі Microsoft Word, 14 кегль, стан­дар­тний ар­куш фор­ма­ту А4, між­ряд­ко­вий ін­тер­вал — 1,5, по­ля з усіх бо­ків — 20 мм. Таб­ли­ці слід бу­ду­ва­ти в ре­дак­то­рі Microsoft Word. Кож­на таб­ли­ця по­вин­на ма­ти за­го­ло­вок і по­ряд­ко­вий но­мер. Струк­ту­ра тек­сту має передбачати та­кі роз­ді­ли: «Вступ», «Мета роботи», «Ма­те­рі­а­ли і ме­то­ди», «Ре­зуль­та­ти та об­го­во­рен­ня», «Вис­нов­ки». Стаття не по­вин­на містити ри­сун­ків. Ок­рім тек­сту стат­ті, ав­то­ри обов’яз­ко­во по­да­ють: ін­декс УДК; спи­сок ци­то­ва­ної лі­те­ра­ту­ри (до 10 дже­рел); пош­то­ву та елек­тронну ад­ре­су, кон­так­тний но­мер те­ле­фо­ну. До тез не­об­хід­но до­да­ти ре­фе­рат та клю­чо­ві сло­ва мо­вою ори­гі­налу, до стат­ті — ук­ра­їн­ською, ро­сій­ською та ан­глій­ською мо­ва­ми.
Відповідальність за зміст та достовірність матеріалу статей несуть автори.

Матеріали та заявки на участь у конференції надсилати до 10 вересня 2017 р. в оргкомітет конференції:
01601, м. Київ, вул. Шовковична, 39/1, Олександрівська клінічна лікарня м. Києва, кафедра хірургії № 4 НМУ
Тел.: (44) 255-15-60
E-mail: surg4_nmu@ukr.net (загальна адреса), vicselmi@gmail.com (судинна хірургія), markulan@ukr.net (загальна хірургія), 220961@gmail.com (пластична хірургія)

Інформацію щодо участі у конференції буде розміщено на сайтах:
www.heartandvessels.com.ua, www.surgukraine.com.ua, www.worldservice.com.ua

Інформація для компаній-учасниць. З приводу участі у конференції звертатися:
професор Мішалов Володимир Григорович, тел./факс (44) 255-15-60

Технічний організатор конференції ТОВ «Ворлдсервіс груп»
м. Київ, вул. Щорса, 32а, оф. 1а. Тел.: (44) 209-08-59, 520-27-27; факс 520-27-20. www.worldservice.com.ua

Опубліковано: 08.06.2017 11:17

Показані документи: 1-1

Всього документів: 1


Видавництво


Послуги


Партнери


Рекламодавці


Передплата
© Видавнича група
«ВІТ-А-ПОЛ»