Серце і судини

Спеціалізований науково-практичний рецензований журнал, у якому висвітлюються досягнення вітчизняних та зарубіжних науковців у сфері кардіології, кардіохірургії, судинної патології
Видання сприяє уніфікації тактики терапевтичного та хірургічного лікування серцево-судинних захворювань, розробці та впровадженню нових методів діагностики, лікування та профілактики ішемічної хвороби серця, порушень ритму та провідності, захворювань міокарда, судин різних басейнів

Заснований у 2003 році

-

Головний редактор: Катерина Миколаївна Амосова, член-кореспондент Національної медичної академії наук України, доктор медичних наук, професор, відомий учений-кардіолог, голова Київського міського товариства терапевтів, віце-президент Української асоціації кардіологів, член Європейської асоціації кардіологів (ESC).
Шеф-редактор: Володимир Григорович Мішалов, доктор медичних наук, професор, президент Асоціації хірургів-гепатологів України, президент Асоціації кардіологів, судинних та серцевих хірургів м. Києва, член Європейської асоціації хірургів (ESA), член правління Європейської асоціації судинних хірургів (ESCUS).

Засновники видання: На­ці­о­наль­ний ме­дич­ний уні­вер­си­тет імені О. О. Бо­го­моль­ця (nmu.ua), ГО «Асо­ці­а­ція кар­ді­о­ло­гів, су­дин­них та сер­це­вих хі­рур­гів м. Ки­є­ва» (cardiokiev.org), Громадянка України — Амосова Катерина Миколаївна, Громадянин України — Мішалов Володимир Григорович, ПП «ІНПОЛ ЛТМ».

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21689-1589ПР від 24.11.2015 р.

Видавець: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ»

Мова видання: українська, англійська, російська.

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України з медичних наук: Додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 р. № 241.

Видання зареєстроване у наукометричних базах даних і спеціалізованих каталогах Index Copernicus, Google Scholar, Science Index, JIFACTOR, Ulrich’s Periodicals Directory, Journal Factor, Scientific Indexing Services, ResearchBib, ICMJE, Polska Bibliografia Naukowa, CrossRef.

Журнал внесено до загальнодержавної бази даних «Україніка наукова» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».

Статті, опубліковані в журналі «Серце і судини», отримують DOI — ідентифікатор цифрового об’єкта системи бібліографічних посилань CrossRef.

Періодичність виходу: 4 рази на рік.

ISSN: 1727-5717 (Print), 2521-6910 (Online).

DOI: 10.30978/HV.

Сайт: heartandvessels.com.ua

-

Редакційна колегія

Бєлов Ю. В. (Москва)
Бокерія Л. А. (Москва)
Волосовець О. П. (Київ)
Воронков Л. Г. (Київ)
Гук І. І. (Австрія)
Зербіно Д. Д. (Львів)
Зозуля Ю. П. (Київ)
Жарінов О. Й. (Київ)
Калвіньш І. (Латвія)
Кобза І. І. (Львів)
Коваленко В. М. (Київ)
Коваль О. А. (Дніпро)
Коркушко О. В. (Київ)
Костилєв М. В. (Київ)
Кузнєцова С. М. (Київ)
Лизогуб В. Г. (Київ)
Лутай М. І. (Київ)
Мамчич В. І. (Київ)
Ніконенко О. С. (Запоріжжя)
Пархоменко О. М. (Київ)
Поліщук М. Є. (Київ)
Руденко А. В. (Київ)
Соколов М. Ю. (Київ)
Соколов Ю. М. (Київ)
Стаднюк Л. А. (Київ)
Фуркало С. М. (Київ)
Целуйко В. Й. (Харків)

-

-