DOI: https://doi.org/10.30978/HV2018254

Ротація протеза молочної залози та якість життя пацієнток після аугментаційної мамопластики

V. G. Mishalov, O. I. Zakhartseva, V. V. Khrapach, L. Yu. Markulan

Анотація


Мета роботи — оцінити якість життя (ЯЖ) пацієнток після первинної субмускулярної аугментаційної мамопластики (САМ) протягом 1 року залежно від наявності і ступеня ротації протеза молочної залози (РПМЗ).

Матеріали і методи. Робота виконана на базах кафедри хірургії № 4. У дослідження ввійшли 170 жінок, у яких оцінювали ЯЖ до операції та через 1 рік після САМ за допомогою міжнародного опитувальника MOS­SF­36. Пацієнток поділили на дві групи: група порівняння — 94 жінки, яким виконано САМ традиційним методом, основна група — 76 жінок, яким виконано САМ за розробленою методикою укріплення верхнього полюса субмускулярної неокишені. Референтні значеня показників ЯЖ отримано у 30 жінок. Пацієнтки в досліджуваних групах статистично значуще не відрізнялися за віком, індексом маси тіла, масою протезів, часткою жінок, які раніше були вагітними і вигодовували грудьми. Кінцевою точкою дослідження була ЯЖ через 1 рік після САМ за міжнародним опитувальником MOS­SF­36; проміжною точкою — частота РПМЗ через 1 рік після САМ.

Результати та обговорення. Показники ЯЖ до операції у жінок обох груп статистично значуще не відрізнялися між собою та від референтних значень. Через 1 рік після САМ у групі порівняння діагностовано ротацію 143 (76,1 %) протезів, в основній групі — 46 (30,3 %) (р = 0,001). Також виявлено відмінності за ступенем РПМЗ (р = 0,001) за рахунок відсутності в основній групі клінічно значущої РПМЗ (90° і більше) порівняно з 13 (13,8 %) випадками РПМЗ у групі порівняння (р = 0,001). Через 1 рік після операції в досліджуваних групах збільшилися середні значення всіх показників ЯЖ. Показники ЯЖ в основній групі були статистично значуще кращими, ніж у групі порівняння, окрім показника фізичного функціонування. Відмінності між групами зумовлені наявністю в групі порівняння жінок із клінічно значущою РПМЗ. Так, за наявності клінічно значущої РПМЗ всі показники ЯЖ статистично значуще нижчі, ніж у жінок без клінічно значущої РПМЗ (всі р < 0,01).

Висновки. Клінічно значуща РПМЗ суттєво погіршує ЯЖ пацієнток через 1 рік після САМ. У таких жінок статистично значуще нижчі показники психічного та фізичного компонентів здоров’я порівняно з жінками без РПМЗ. САМ у віддалений період забезпечує покращення ЯЖ пацієнток за умови відсутності клінічно значущої РПМЗ. Розроблена методика профілактики РПМЗ після САМ асоціюється зі статистично значуще кращими показниками ЯЖ порівняно з класичною методикою за всіма шкалами психічного компонента здоров’я та за двома шкалами фізичного компонента здоров’я.

 


Ключові слова


аугментаційна мамопластика; ротація протезів молочних залоз; лікування; віддалені результати; якість життя; опитувальник MOS-SF-36

Повний текст:

PDF

Посилання


Mishalov VH, KhrapachVV, Markulan LY, Zakhartseva O I, Khrapach O V. Rotation of mammary implants one year after the primary augmentic mammary plastic surgery (Ukrainian) [Rotatsiya endoproteziv molochnykh zaloz cherez rik pis-lya pervynnoyi auhumentatsiynoyi mamoplastyky]. Khirurhiya Ukrayiny. 2018;1 (65):70-74.

Alderman A, Pusic A, Murphy DK. Prospective Analysis of Primary Breast Augmentation on Body Image Using the BREAST-Q: Results from a Nationwide Study.Plast. Reconstr. Surg. 2016;Jun. 137 (6):954e-60e.

Alderman AK, Bauer J, Fardo D et al. Understanding the effect of breast augmentation on quality of life: prospective analysis using the BREAST-Q. Plast Reconstr Surg. 2014;Apr. 133 (4):787-795.

Cohen WA, Mundy LR, Ballard TN et al. The BREAST-Q in surgical research: A review of the literature 2009-2015. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2016;Feb. 69 (2):149-162.

Coriddi M, Angelos T, Nadeau M et al. Analysis of satisfaction and well-being in the short follow-up from breast augmentation using the BREAST-Q, a validated survey instrument. Aesthet Surg J. 2013;33:245-251.

Klassen AF, Pusic AL, Scott A et al. Satisfaction and quality of life in women who undergo breast surgery: a qualitative study. BMC Womens Health. 2009;May 1. 9:11. doi: 10.1186/1472-6874-9-11.

McCarthy CM, Cano SJ, Klassen AF et al. The magnitude of effect of cosmetic breast augmentation on patient satisfaction and health-related quality of life. Plast Reconstr Surg. 2012;Jul. 130 (1):218-223.

Montemurro P, Papas A, Hedén P. Is Rotation a Concern with Anatomical Breast Implants? A Statistical Analysis of Factors Predisposing to Rotation. Plast Reconstr Surg. 2017;Jun. 139 (6):1367-1378.

Pusic AL, Klassen AF, Scott AM et al. Development of a new patient-reported outcome measure for breast surgery: the BREAST-Q. Plast Reconstr Surg. 2009;Aug. 124 (2):345-353. doi: 10.1097/PRS.0b013e3181aee807

Vázquez G. Patients’ satisfaction with anatomic polyurethane implants. Gland. Surg. 2017;Apr. 6 (2):185-192.

World Health Organization. The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): position paper from the World Health Organization. Soc Sci Med. 1995;41 (10):1403-1409.
© Серце і судини, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020