DOI: https://doi.org/10.30978/HV2018-4-14

Відмінності впливу різних класів антигіпертензивних препаратів у складі комбінованої терапії на показники артеріальної гемодинаміки, жорсткості судинної стінки та структурно-функціонального стану серця у пацієнтів з артеріальною гіпертензією 1—2 ступеня

K. M. Amosova, K. P. Lazareva, Yu. V. Rudenko, G. V. Mostbauer, P. O. Lazariev, N. V. Shyshkina, O. V. Vasylenko

Анотація


Мета роботи — оцінити ефект 6‑місячного лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією 1 — 2 ступеня інгібітором ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ) або блокатором рецепторів ангіотензину ІІ (БРА) у поєднанні з тіазидоподібним діуретиком (індапамідом) порівняно порівняно з таким дигідропіридиновими блокаторами кальцієвих каналів (БКК) з діуретиком (індапамідом) або без нього на показники брахіального і центрального артеріального тиску (АТ), пружно‑еластичні властивості артерій та структурно‑функціональний стан серця залежно від віку.

Матеріали і методи. До дослідження було залучено 320 пацієнтів (156 чоловіків і 164 жінки віком від 35 до 80 років (у середньому — (62,80 ± 0,61) року) з неускладненою АГ І — ІІ стадії, 1 — 2 ступеня (відповідно 62,0 і 38,1 %). Залежно від віку пацієнтів розподілили на дві групи: < 65 років (n = 157) та ≥ 65 років (n = 163), співвідношення чоловіків і жінок — приблизно 1 : 1. Кожну групу методом сліпих конвертів рандомізували на дві підгрупи: «А» — якій призначали терапію на основі ІАПФ (периндоприл у дозі 5 — 10 мг) або БРА (олмесартан у дозі 20 — 40 мг), і «Б» — якій призначали терапію на основі БКК (лерканідипін у дозі 5 — 10 мг). Пацієнтам віком ≥ 65 років, рандомізованих у підгрупу Б, лікування починали із фіксованої комбінації фіксованої комбінації індапаміду 1,5 мг та амлодипіну 5 мг («Арифам», Servier, Франція). У разі недосягнення цільового офісного брахіального АТ (< 140/90 мм рт. ст.) дозу кожного із досліджуваних антигіпертензивних препаратів збільшували до повної терапевтичної. За потреби пацієнтам в обох підгрупах А і пацієнтам віком < 65 років підгрупи Б додавали індапамід у дозі 2,5 мг 1 раз на добу. Пацієнтам, яким призначили «Арифам», за потреби збільшували дозу до 1,5/10 мг. Хворим було проведено загальноклінічне обстеження, вимірювання брахіального АТ, аналіз пульсової хвилі та вимірювання каротидно‑феморальної і каротидно‑радіальної швидкості поширення пульсової хвилі за допомогою апланаційної тонометрії, допплерехокардіографію. Розраховували показники жорсткості стінки артерії (Еа), жорсткості стінки міокарда (Еes) лівого шлуночка (ЛШ), коефіцієнт шлуночково‑артеріальної взаємодії (Еаes).

Результати та обговорення. Закінчили дослідження 284 пацієнти (145 чоловіків і 139 жінок), зокрема віком < 65 років у підгрупі А (41 чоловік та 30 жінок) і підгрупі Б (37 чоловіків і 29 жінок), віком ≥ 65 років у підгрупі А (30 чоловіків та 30 жінок) і підгрупі Б (37 чоловік та 50 жінок). Після 6‑місячного лікування у пацієнтів віком < 65 років обох підгруп статистично значущо зменшились брахіальний систолічний, брахіальний діастолічний, середній брахіальний АТ, що супроводжувалось зниженням центрального систолічного, центрального діастолічного, центрального пульсового, середнього центрального АТ, загального периферичного судинного опору (р < 0,01, р < 0,001). У результаті лікування офісний брахіальний АТ < 140/90 мм рт. ст. був досягнутий серед пацієнтів віком < 65 років у 69,0 % осіб у групі А та у 67,0 % (р > 0,05) у групі Б. В обох групах пацієнтів віком < 65 років відзначено зниження тиску та індексу аугментації, зокрема нормалізованого за частотою серцевих скорочень (ЧСС) 75 за 1 хв (АР, АІх, АІх75), каротидно‑феморальної і каротидно‑радіальної швидкості поширення пульсової хвилі (усі p < 0,01 і p < 0,001). Не зафіксовано суттєвих змін систолічної та діастолічної функції ЛШ, за винятком зменшення індексу маси міокарда (ІММ) ЛШ у групі лікування комбінацією БКК з індапамідом на 7,1 % (р < 0,05) та е’ септальної на 7,6 % (р < 0,05). У пацієнтів віком ≥ 65 років абсолютне зниження центрального систолічного АТ у двох групах становило відповідно (23,20 ± 1,34) і (16,30 ± 1,94) мм рт. ст. (p < 0,01). За величиною брахіального і центрального пульсововго АТ групи суттєво не відрізнялися (р > 0,05). У групі лікування препаратом «Арифам» вихідне значення ЧСС корелювало з АР (r = –0,357, р < 0,01), АІх (r = –0,274, р < 0,05), але не з АІх75, центральним систолічним і середнім центральним АТ (р > 0,05). У пацієнтів віком ≥ 65 років антигіпертензивний ефект терапії комбінацією ІАПФ/БРА з індапамідом не супроводжувався змінами ІММ ЛШ і показників систолічної та діастолічної функції ЛШ (усі р > 0,05). У групі лікування препаратом «Арифам» відзначено зменшення кінцеводіастолічного і кінцевосистолічного об’ємів (на 9,7 % (p < 0,05) та 10,8 % (p < 0,01)) із підвищенням величини фракції викиду ЛШ на 3,6 % (p < 0,05) і зменшенням ІММ ЛШ на 12,5 % (p < 0,001), індексу об’єму лівого передсердя на 11,0 % і Е/е’ на 8,83 % (p < 0,05). В обох підгрупах пацієнтів віком < 65 років однаково значуще знижувались Еа і Еes (p < 0,001). На тлі антигіпертензивної терапії у пацієнтів віком ≥ 65 років відзначено зниження величини Еа, що супроводжувалося зменшенням значення Еes у групі лікування комбінацією ІАПФ/БРА з індапамідом (p < 0,05), але величина співвідношення Еаes не зазнала суттєвих змін (р > 0,05) в обох вікових групах.

Висновки. При порівнянному позитивному ефекті 6‑місячної терапії комбінаціями ІАПФ/БРА з індапамідом і БКК з індапамідом на показники брахіального і центрального АТ у пацієнтів з АГ 1 — 2 ступеня в осіб старшого віку фіксована комбінація БКК амлодипіну з індапамідом («Арифам») мала перевагу перед такою на основі ІАПФ/БРА щодо зниження брахіального, центрального, середнього брахіального та середнього центрального, аугментації, швидкості пульсової хвилі, ІММ ЛШ, індексу об’єму лівого передсердя та Е/е’ ЛШ, що асоціювалось із підвищенням ЧСС (у середньому на 4,6 за 1 хв).


Ключові слова


артеріальний тиск; артеріальна гіпертензія; жорсткість стінки судин; структурно‑функціональний стан серця

Повний текст:

PDF

Посилання


Radchenko GD, Mixyeyeva KV, Kushnir SM, Sirenko Yu.M. Porivnyannya vply`vu dvox kombinacij (preparat Lorista HD ta bisoprolol + gidroxlortiazy`d) na pruzhno-elasty`chni vlasty`vosti arterij ta central`ny`j arterial`ny`j ty`sk u paciyentiv iz pomirnoyu ta tyazhkoyu arterial`noyu gipertenziyeyu. Arterial`na gipertenziya. 2011;2 (16):7-24.

Radchenko GD, Mushtenko LO, Sirenko Yu.M. ta in..Ocinka vply`vu fiksovanoyi kombinaciyi pery`ndopry`l+amlody`pin na urazhennya organiv — mishenej u paciyentiv z arterial`noyu gipertenziyeyu. Arterial`na gipertenziya. 2015;4 (42):27-41.

Sy`renko Yu.N., Rekovecz OL, Kushny`r S. N., Torbas E. Sravny`tel`naya эffekty`vnost` эnalapry`la y` pery`ndopry`la po vly`yany`yu na central`noe artery`al`noe davleny`e y` uprugo-эlasty`chesky`e svojstva arterij u pacy`entov s myagkoj y` umerennoj artery`al`noj gy`pertenzy`ej. Arterial`na gipertenziya. 2016;2 (46):101-112.

Sirenko Yu.M., Rekovecz` O. L. Ocinka vply`vu mono- ta kombinovanoyi anty`gipertenzy`vnoyi terapiyi digidropiry`dy`novy`my` ta nedy`gidropiry`dy`novy`my` antagonistamy` kal`ciyu na pruzhno-elasty`chni vlasty`vosti arteriyi ta central`ny`j arterial`ny`j ty`sk u paciyentiv iz myakoyu ta pomirnoyu arterial`noyu gipertenziyeyu. Arterial`na gipertenziya. 2015;3 (41):78-91.

Accetto R, Widimsky jr. J., Vincelj J et al. The efficacy and safety of valsartan and combination of valsartan and hydrochlorothiazide in the treatment of patients with mild to moderate arterial hypertension: A subgroup analysis of the effect of valsartan and combination with hydrochlorothiazide on pulse wave velocity and central blood pressure. Polish Heart Journal (Kardiologia polska). 2018;12 (1-2):28-31 DOI:10.5603/KP.a2016.0135

Borlaug BA, Kass DA. Ventricular-vascular interaction in heart failure. Cardiol Clin. 2011;29:447-459.

Chantler PD, Lakatta EG, Najjar SS. Arterial-ventricular coupling: Mechanistic insights into cardiovascular performance at rest and during exercise. J Appl Physiol. 2008;105:1342-1351. doi: 10.1152/japplphysiol.90600.2008.

Cheng H. M., Chuang S. Y., Sung S. H. et al. Derivation and validation of diagnostic thresholds for central blood pressure measurements based on long-term cardiovascular risks. J Am Coll Cardiol. 2013. doi: 10.1016/j.jacc.2013.06.029.

Christopher J, Peters R, Staessen J.. et al. Fracture risk and the use of a diuretic (indapamide SR) ± perindopril: a substudy of the Hypertension in the Very Elderly Trial (HYVET). Trials Journal. 2006;Р. 7-33. doi:10.1186/1745-6215-7-33

Dahlof B, Sever PS, Poulter NR et al. ASCOT Investigators. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2005;366:895-906. DOI:10.1016/S0140-6736 (05)67185-1

Devereux RB, Alonso DR, Lutas EM et al. Echocardiographic assessment of left ventricular hypertrophy: comparison to necropsy findigs. Am J Cardiol. 1986;57:450-458.

Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA — 2017 — HYP.0000000000000065

KDIGO 2017 Clinical Practice Guideline Update for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease–Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). Kidney Int. 2017;7(1):1-59.

Harvey A et al. Vascular Fibrosis in Aging and Hypertension: Molecular Mechanisms and Clinical Implications. Can J Cardiol. 2016;32:659-668. DOI: 10.1016/j.cjca.2016.02.070

Ky B, French B, Khan A et al. Ventricular-arterial coupling, remodeling, and prognosis in chronic heart failure. J Am Coll Cardiol. 2013;62:72-1165. doi: 10.1016/j.jacc.2013.03.085.

Lang RM, Bierig M, Devereux RB et al. Recommendations for chamber quantification: a report from the American Society of Echocardiography’s Guidelines and Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the European Society of Cardiology. J Am Soc Echocardiogr. 2005;18:1440-1463.

Luis V.; on behalf of the SEVITENSION Study Investigators. Fixed-combination olmesartan/amlodipine was superior to perindopril + amlodipine in reducing central systolic blood pressure in hypertension patients with diabetes. J Clin Hypertension. 2015:1-8. DOI: 10.1111/jch.1267

Mancia G, Carugo S, Grassi G et al. Prevalence of Left Ventricular Hypertrophy in Hypertensive Patients Without and With Blood Pressure Control Data From the PAMELA Population. Hypertension. 2002;39:744-749.

Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K et al. 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension. Hypertension. 2013 — Vol. 31:1281-1357. doi: 10.1097/01.hjh.0000431740.32696.cc

Panagiota A, Triantafyllou A, Douma S. Hemodynamic and arterial stiffness parameters in ambulatory blood pressure phenotypes and the clinical scenario of polypharmacy and comorbidities. J Clin Hypertension. 2015;17(8):655. http://doi.org/10.1111/jch.12544

Protogerou А, Blacher J, Stergiou G et al. Blood pressure response under chronic antihypertensive drug therapy:rax in regression of arterial the role of aortic stiffness in the REASON (Preterax in Regression of Arterial Stiffness in a Controlled Double-Blind) study. J Am Coll Cardiol. 2009;53:445-451. doi: 10.1016/j.jacc.2008.09.046

Richard S. Vascular effects of calcium channel antagonists: new evidence. Drugs. 2005;65(2):1-10. DOI:10.2165/00003495-200565002-00002

Ruilope LM. Fixed-combination olmesartan/amlodipine was superior to perindopril + amlodipine in reducing central systolic blood pressure in hypertensive patients with diabetes. J Clin Hypertension (Greenwich). 2016;Vol 18 (6):528-535 doi: 10.1111/jch.12673.

Sharman JE, Laurent S. Central blood pressure in the management of hypertension: soon reaching the goal?. J Hum Hypertension. 2013;27:405-411. DOI:10.1038/jhh.2013.23

Williams B, Lacy P, Cruickshank J et al. Impact of statin therapy on central aortic pressures and hemodynamics principal results of the Conduit Artery Function Evaluation-Lipid-Lowering Arm (CAFE-LLA) study. Circulation. 2009;119:53-61. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.785915.

Woźnicka-Leśkiewicz L, Posadzy-Małaczyńska A, Juszkat R. The impact of ankle brachial index and pulse wave velocity on cardiovascular risk according to SCORE and Framingham scales and sex differences. J Hum Hypertension. 2014;25. doi: 10.1038/jhh.2014.80.

Wilkinson I, Ian R, Hall I, MacCallum H et al. Pulse-wave analysis clinical evaluation of a noninvasive, widely applicable method for assessing endothelial function. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2002;22:147-152.

Xiaoming Zheng, Cheng Jin, Yeqiang Liu. Arterial stiffness as a predictor of clinical hypertension. J Clin Hypertension. 2015;Vol 17 (8):582-591. http://doi.org/10.1111/jch.12556
© Серце і судини, 2020
© ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2020